La memòria

Consells inicials

El treball de recerca es pot presentar en qualsevol tipus de suport però en la majoria dels casos caldrà escriure una memòria del mateix. En qualsevol cas és molt important que presentis adequadament els resultats de la teva investigació.
Per començar uns consells:

 1. Les formes importen. Decideix com a presentar els resultats de la teva investigació (informe escrit, exposició oral, presentació multimèdia
 2. Els esborranys. Abans de realitzar el treball final escriu tants esborranys com siguin necessaris i pensa si ho entendran els teus destinataris
 3. Il · lustra el teu treball. Utilitza les fotografies, gràfics, vídeos, mapes
 4. Ull amb la informàtica! Si treballes amb un ordinador evita els ensurts fent sempre una còpia de seguretat
 5. Cuida l’aspecte. Procura que la presentació final del teu treball sigui clara, neta i ordenada

La redacció de l’esborrany

Per començar la redacció de l’esborrany cal tenir en compte les diferents parts del treball escrit.
La introducció és la part inicial del treball i ha d’estimular el lector ha arribar a la resta del text. Ha d’explicar: per què s’ha realitzat aquest treball i no un altre, la motivació que ens ha portat a investigar sobre aquest tema, quins objectius té, justificar les limitacions del treball (temàtica, cronològiques, bibliogràfiques, etc.), presentar els continguts dels capítols o apartats, comentar la bibliografia utilitzada, explicar la metodologia emprada, exposar aspectes curiosos o sorprenents (anècdotes, per exemple), el perquè del títol escollit, etc.
El desenvolupament es diu també cos del treball. Les seves diferents parts-capítols, apartats, etc han de tenir una extensió i un nivell aproximadament igual. Els capítols o apartats amplis ha de dur títols que clarifiquin el seu contingut i que aportin certa unitat.
Al final de la feina ha d’aparèixer la conclusió com a conseqüència dels arguments exposats en el desenvolupament del treball. Ha de remarcar, per exemple, els aspectes positius del treball, les qüestions pendents, les mancances, etc.
Fet l’esborrany, cal corregir completament, amb esperit crític i buscar els defectes (de contingut, redacció, originalitat, coherència, etc …). Un mateix ha de ser el seu primer jutge. El segon serà el tutor/a del projecte. Quan s’han detectat els problemes es treballa en la correcció i posteriorment en la redacció definitiva.

La redacció definitiva

L’estructura del treball definitiu hauria de ser semblant a la següent:

 • La portada. Conté el títol, autor, nom del centre, curs de l’alumne i data
 • La dedicatòria o pàgina d’agraïments. No és imprescindible. Podem incloure la cita d’algun autor important relativa al tema tractat que escriurem entre cometes i amb un tipus de lletra diferent
 • Un índex numèric ens permetrà localitzar els capítols o apartats amb facilitat

Naturalment això exigeix ​​la numeració de les pàgines del treball. La portada i la dedicatòria no es numeren.

 • Un resum en anglès o francès a més de en català o en castellà. Com a màxim d’una pàgina. Aquí recollim breument el contingut del document. (Opcional)
 • La introducció. S’anuncia la qüestió, el problema, la hipòtesi, etc
 • El cos del treball. Compost per capítols, apartats i paràgrafs que mostren el contingut de l’estudi
 • La conclusió. On es realitza una síntesi i una valoració personal
 • La bibliografia. La llista d’estudis, articles, llibres, pàgines web, utilitzats per a la elaboració del treball
 • El glossari. El pots incloure o no, segons ho creguis convenient

Presentació del treball escrit

Sobre el format o aspectes visuals:

 • Ha de ser escrit mitjançant un processador de textos, a doble espai, imprimint només una cara de cada full de paper.
 • Si és possible cada gran secció-capítols-ha de començar en una pàgina nova. Els títols dels capítols s’escriuen amb majúscules.
 • Els marges han de ser amplis, sobretot l’esquerre, i s’han de justificar els dos sempre que sigui possible.
 • Les notes es poden inserir a peu de pàgina o al final del treball.

Sobre els apèndixs o annexos:

 • Els apèndixs reuneixen tots els documents o reproduccions que amplien, il·lustren o complementen un treball i que, per la seva peculiaritat o grandària, no es poden integrar en el text o com a nota a peu de pàgina.

Sobre l’índex.

 • L’índex ha de reflectir el contingut exacte del treball, les seves diferents parts i les pàgines en les que es poden trobar. L’índex es pot col·locar tant al principi com al final del treball (després de la bibliografia).

Sobre les cites en el text:

 • En un treball se citen sovint textos d’autors consagrats per reforçar certes afirmacions o per ressaltar algun comentari que s’ha exposat. Els fragments que es citin han de tenir una extensió raonable i s’escriuran entre cometes.
 • Les cites llargues tenen un tractament gràfic especial ja que se separen del cos del treball per mitjà d’alguns espais en blanc i amb un marge esquerre més ampli o s’escriuen amb lletra més petita (aquestes cites llargues no s’escriuen entre cometes ja que destaquen de la resta del text).
 • En cada cita cal especificar l’autor i la font, cosa que podem fer:
  • A continuació de la cita, en el mateix cos del text
  • En una nota al peu de pàgina
  • En una nota al final del treball
 • En tots els casos cal indicar: el nom de l’autor en minúscula, el cognom en majúscula, el títol en cursiva, l’any i la pàgina. Les notes a peu de pàgina s’indiquen sempre amb un asterisc o amb un nombre. Si totes les cites s’inclouen al final del treball, han de conservar la numeració correlativa des del principi fins al final.

Sobre la bibliografia:

 • Al final del treball cal incloure un llistat amb tots els llibres, articles, documents o webs que s’hagin consultat per a la realització del treball. Els llibres o articles s’ordenen alfabèticament segons el primer cognom de l’autor, i ordenarem les dades bibliogràfiques seguint aquests criteris:
 1. Per citar un llibre: Cognom de l’autor en majúscules, seguit de la inicial del seu nom. Títol del llibre i subtítol si n’hi ha en cursiva. Número d’edició (si no és la primera). Ciutat on s’ha publicat: Nom de l’editorial, any de edició, volum i sèrie, pàgina (col·lecció i número). Exemple: DE GUZMÁN Ozamiz, M. L’experiència de descobrir en geometria. Madrid: ED. Nivola, 2002. Pàg 112.
 • En el cas que se citi diverses vegades el mateix llibre s’acostuma a utilitzar l’abreviatura op. cit, (obra citada). Exemple: DE GUZMÁN Ozamiz, M. Op, cit, pàg.55.
 1. Per citar una revista o un diari: L’esquema per fer la cita correctament és molt semblant a l’anterior: Cognom de l’autor-en majúscules-, seguit de la inicial del nom. Títol de l’article-entre cometes-.Nombre de la revista-cursiva-.Ciutat: Volum, data, número de la revista, pàgines on es troba l’article.

Sobre el glossari:

 • Un glossari, que pot o no aparèixer en el treball, és una espècie de diccionari en el qual apareixen aquelles paraules o aquells conceptes que necessiten un aclariment. Pot estar situat abans o després de la bibliografia. Les paraules que configuren un glossari s’ordenen alfabèticament.